EN   PL
Fundacja Praw Dziecka

Regulamin przyznawania pomocy

Regulamin przyznawania pomocy dzieciom i ich rodzinom w Fundacji Praw Dziecka.

  1. Wszystkie wnioski  z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji wyłącznie drogą pisemną.
  2. Fundacja rozpatruje wnioski o pomoc wyłącznie od osób, które dostarczą komplet wymaganych dokumentów.
  3. Za komplet dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc uznaje się:

 

  • oficjalną prośbę do Fundacji z opisem sytuacji rodziny z odręcznym podpisem rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz telefonem kontaktowym;
  • zaświadczenia o dochodach obojga rodziców za ostatnie 3 miesiące (z uwzględnieniem wszystkich dochodów tzn. wynagrodzenia, zasiłki, renty, emerytury + ew. zajęć na wynagrodzeniu) oraz oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku, gdy rodzice są rozwiedzeni wymagane jest postanowienie sądowe i zaświadczenie o pobieranych alimentach;
  • wypełnioną kartę dochodową;
  • pismo z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno-bytowej oraz opinię o rodzinie dziecka (jeśli rodzina korzysta z pomocy MOPS);
  • podpisane oświadczenie  zgody o przetwarzaniu danych osobowych; 
  • aktualne zdjęcie dziecka.


W szczególnych przypadkach nieopisanych powyżej Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu Zarządu. Fundacja zastrzega sobie także prawo do odmówienia pomocy, chociażby z listu i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem i regulaminem zostały spełnione (dotyczy to osób łamiących zasady współżycia społecznego, które zostaną skreślone z listy beneficjentów).